Национальное богатство

Национальное богатство - совокупность ресурсов страны, составляющих необходимое условие производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей.


Макроэкономическое прогнозирование. (Шпаргалки)

Страница 1
№31 Принципи державного прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України

—— принцип цілісності, забезпечується розробленнямвзаємоузгоджених прогнозних і програмних документів економічного ісоціального розвитку України, окремих галузей економіки та окремихадміністративно-територіальних одиниць на коротко- тасередньостроковий періоди; —— принцип об'єктивності, який полягає в тому, що прогнозні тапрограмні документи економічного і соціального розвитку Українирозробляються на основі даних органів державної статистики,уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питаньекономічної політики, інших центральних і місцевих органіввиконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а такожзвітних даних із офіційних видань Національного банку України; —— принцип науковості, який забезпечується розробленнямпрогнозних і програмних документів економічного і соціальногорозвитку на науковій основі, постійним удосконаленням методологіїта використанням світового досвіду в галузі прогнозування тарозроблення програм економічного і соціального розвитку; —— принцип гласності, який полягає в тому, що прогнозні тапрограмні документи економічного і соціального розвитку єдоступними для громадськості. Інформування про цілі, пріоритети тапоказники цих документів забезпечує суб'єктів підприємницькоїдіяльності необхідними орієнтирами для планування власноївиробничої діяльності; —— принцип самостійності, який полягає в тому, що місцеві органивиконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїхповноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконанняпрогнозних і програмних документів економічного і соціальногорозвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.Прогнозування та розроблення програм економічного і соціальногорозвитку забезпечує координацію діяльності органів виконавчоївлади та органів місцевого самоврядування; —— принцип рівності, який полягає в дотриманні прав таврахуванні інтересів місцевого самоврядування та суб'єктівгосподарювання всіх форм власності; —— принцип дотримання загальнодержавних інтересів, який полягаєв тому, що органи виконавчої влади та органи місцевогосамоврядування повинні здійснювати розроблення прогнозних іпрограмних документів економічного і соціального розвитку виходячиз необхідності забезпечення реалізації загальнодержавноїсоціально-економічної політики та економічної безпеки держави.

№32

Розробка прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку

Прогнозні та програмні документи економічного і соціальногорозвитку розробляються на основі комплексного аналізудемографічної ситуації, стану використання природного,виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу,конкурентоспроможності вітчизняної економіки, оцінки досягнутогорівня розвитку економіки і соціальної сфери та з урахуваннямвпливу зовнішніх політичних, економічних та інших факторів іочікуваних тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі. Показники прогнозних і програмних документів економічного ісоціального розвитку є орієнтиром для розроблення суб'єктамипідприємницької діяльності власних прогнозів, планів,бізнес-планів та інших документів. Прогнози економічного і соціального розвитку України насередньо- та короткостроковий періоди та Державна програмаекономічного і соціального розвитку України на короткостроковийперіод розробляються в строки та в порядку, встановлені КабінетомМіністрів України. №33 Прогноз економічного і соціального розвитку України на середньостроковий період

Прогноз економічного і соціального розвитку України насередньостроковий період розробляється на п'ять років. У прогнозі економічного і соціального розвитку України насередньостроковий період повинні бути відображені: аналіз соціально-економічного розвитку країни за попереднійперіод та характеристика головних проблем розвитку економіки ісоціальної сфери; очікувані зміни зовнішньополітичної та зовнішньоекономічноїситуації та їх вплив на економіку країни; оцінка впливу можливих заходів державної політики упрогнозному періоді на розвиток економіки і соціальної сфери; цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку усередньостроковому періоді та пропозиції щодо напрямів державноїполітики у цей період; прогноз кон'юнктури на внутрішніх та зовнішніх ринкахстратегічно важливих видів товарів та послуг; основні макроекономічні та інші необхідні показники і балансиекономічного і соціального розвитку, в тому числі у розрізігалузей економіки, Автономної Республіки Крим, областей, містКиєва та Севастополя; висновки щодо тенденцій розвитку економіки країни протягомсередньострокового періоду. Прогноз економічного і соціального розвитку України насередньостроковий період використовується під час розробленняпроекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України іпублікується в газеті "Урядовий кур'єр". №34. Прогноз економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період

Страницы: 1 2 3 4 5 6